1.محصول فوق کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد.

2.این محصول بی بو وضدقارچ وضدآفت بوده وعناصر سمی سنگین را بدام می اندازد.

3.از لحاظ غذایی بسیار غنی هوشمند و کندرها می باشد.

4.ضد شوری وبهینه ساز خاک می باشد.

5.استفاده از این محصول باعث افزایش ذخیره آب و تحویل تدریجی آن به گیاه است.

6.کود فوق برای استفاده جهت همه گیاهان موجود در جهان هستی (حتی گیاهان آبزیی)مناسب است.

7.محصول یاد شده دارای آلمینیوم سیلیکات حاوی مقدار زیادی ریز مغذی مانند آهن کلسیم پتاسیم منیزیم فسفات و…می باشد.

8.با دارا بودن PH-7حالت قلیایی و اسیدی ایجاد نمیکند.

9.دارای قابلیت یونی بوده که این خاصیت در خاک آب گیاه نقشی بنیادی دارد.

10.کاربرد آن در خاکهای کشاورزی باعث عدم آلودگی آبهای تحت الارضی ناشی از مصرف کود شیمیایی وآفت کش ها می باشد

  1. از دیگر تاثیرات آن افزایش ضریب جذب گیاه و تقویت و رشد گیاه

 افزایش مقاومت در مقابل فساد و عوامل بیماری زا کمک به رشد ریشه-افزایش رشد قسمت های هوایی-ایجاد و امکان استفاده از  تمام عناصر موجود در خاک برای گیاه می باشد.

12.کود فوق کلیه نیازهای گیاه را هوشمندانه و مناسب تهیه می نماید.

1.محصول فوق کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد. 2.این محصول بی بو وضدقارچ وضدآفت بوده وعناصر سمی سنگین را بدام می اندازد.3.از لحاظ غذایی بسیار غنی هوشمند و کندرها می باشد.4.ضد شوری وبهینه ساز خاک می باشد.5.استفاده از این محصول باعث افزایش ذخیره آب و تحویل تدریجی آن به گیاه است.6.کود فوق برای استفاده جهت همه گیاهان موجود در جهان هستی (حتی گیاهان آبزیی)مناسب است.7.محصول یاد شده دارای آلمینیوم سیلیکات حاوی مقدار زیادی ریز مغذی مانند آهن کلسیم پتاسیم منیزیم فسفات و…می باشد.8.با دارا بودن PH-7حالت قلیایی و اسیدی ایجاد نمیکند.9.دارای قابلیت یونی بوده که این خاصیت در خاک آب گیاه نقشی بنیادی دارد.10.کاربرد آن در خاکهای کشاورزی باعث عدم آلودگی آبهای تحت الارضی ناشی از مصرف کود شیمیایی وآفت کش ها می باشداز دیگر تاثیرات آن افزایش ضریب جذب گیاه و تقویت و رشد گیاه افزایش مقاومت در مقابل فساد و عوامل بیماری زا کمک به رشد ریشه-افزایش رشد قسمت های هوایی-ایجاد و امکان استفاده از  تمام عناصر موجود در خاک برای گیاه می باشد.12.کود فوق کلیه نیازهای گیاه را هوشمندانه و مناسب تهیه می نماید.1.محصول فوق کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد. 2.این محصول بی بو وضدقارچ وضدآفت بوده وعناصر سمی سنگین را بدام می اندازد.3.از لحاظ غذایی بسیار غنی هوشمند و کندرها می باشد.4.ضد شوری وبهینه ساز خاک می باشد.5.استفاده از این محصول باعث افزایش ذخیره آب و تحویل تدریجی آن به گیاه است.6.کود فوق برای استفاده جهت همه گیاهان موجود در جهان هستی (حتی گیاهان آبزیی)مناسب است.7.محصول یاد شده دارای آلمینیوم سیلیکات حاوی مقدار زیادی ریز مغذی مانند آهن کلسیم پتاسیم منیزیم فسفات و…می باشد.8.با دارا بودن PH-7حالت قلیایی و اسیدی ایجاد نمیکند.9.دارای قابلیت یونی بوده که این خاصیت در خاک آب گیاه نقشی بنیادی دارد.10.کاربرد آن در خاکهای کشاورزی باعث عدم آلودگی آبهای تحت الارضی ناشی از مصرف کود شیمیایی وآفت کش ها می باشداز دیگر تاثیرات آن افزایش ضریب جذب گیاه و تقویت و رشد گیاه افزایش مقاومت در مقابل فساد و عوامل بیماری زا کمک به رشد ریشه-افزایش رشد قسمت های هوایی-ایجاد و امکان استفاده از  تمام عناصر موجود در خاک برای گیاه می باشد.12.کود فوق کلیه نیازهای گیاه را هوشمندانه و مناسب تهیه می نماید. 1.محصول فوق کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد. 2.این محصول بی بو وضدقارچ وضدآفت بوده وعناصر سمی سنگین را بدام می اندازد.3.از لحاظ غذایی بسیار غنی هوشمند و کندرها می باشد.4.ضد شوری وبهینه ساز خاک می باشد.5.استفاده از این محصول باعث افزایش ذخیره آب و تحویل تدریجی آن به گیاه است.6.کود فوق برای استفاده جهت همه گیاهان موجود در جهان هستی (حتی گیاهان آبزیی)مناسب است.7.محصول یاد شده دارای آلمینیوم سیلیکات حاوی مقدار زیادی ریز مغذی مانند آهن کلسیم پتاسیم منیزیم فسفات و…می باشد.8.با دارا بودن PH-7حالت قلیایی و اسیدی ایجاد نمیکند.9.دارای قابلیت یونی بوده که این خاصیت در خاک آب گیاه نقشی بنیادی دارد.10.کاربرد آن در خاکهای کشاورزی باعث عدم آلودگی آبهای تحت الارضی ناشی از مصرف کود شیمیایی وآفت کش ها می باشداز دیگر تاثیرات آن افزایش ضریب جذب گیاه و تقویت و رشد گیاه افزایش مقاومت در مقابل فساد و عوامل بیماری زا کمک به رشد ریشه-افزایش رشد قسمت های هوایی-ایجاد و امکان استفاده از  تمام عناصر موجود در خاک برای گیاه می باشد.12.کود فوق کلیه نیازهای گیاه را هوشمندانه و مناسب تهیه می نماید.1.محصول فوق کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد. 2.این محصول بی بو وضدقارچ وضدآفت بوده وعناصر سمی سنگین را بدام می اندازد.3.از لحاظ غذایی بسیار غنی هوشمند و کندرها می باشد.4.ضد شوری وبهینه ساز خاک می باشد.5.استفاده از این محصول باعث افزایش ذخیره آب و تحویل تدریجی آن به گیاه است.6.کود فوق برای استفاده جهت همه گیاهان موجود در جهان هستی (حتی گیاهان آبزیی)مناسب است.7.محصول یاد شده دارای آلمینیوم سیلیکات حاوی مقدار زیادی ریز مغذی مانند آهن کلسیم پتاسیم منیزیم فسفات و…می باشد.8.با دارا بودن PH-7حالت قلیایی و اسیدی ایجاد نمیکند.9.دارای قابلیت یونی بوده که این خاصیت در خاک آب گیاه نقشی بنیادی دارد.10.کاربرد آن در خاکهای کشاورزی باعث عدم آلودگی آبهای تحت الارضی ناشی از مصرف کود شیمیایی وآفت کش ها می باشداز دیگر تاثیرات آن افزایش ضریب جذب گیاه و تقویت و رشد گیاه افزایش مقاومت در مقابل فساد و عوامل بیماری زا کمک به رشد ریشه-افزایش رشد قسمت های هوایی-ایجاد و امکان استفاده از  تمام عناصر موجود در خاک برای گیاه می باشد.12.کود فوق کلیه نیازهای گیاه را هوشمندانه و مناسب تهیه می نماید.